ВИСИНА НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/2020 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи (“Службен весник на РСМ” 18/01; 4/02; 05/03; 84/08; 81/09; 161/09), за време на вонредната состојба со која се определува висината на стапката на казнената камата за време на вонредната состојба.

За времетраење на вонредната состојба, стапката на казнената камата се определува на МЕСЕЧНО НИВО и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Северна Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од претходниот месец, зголемена за:

–  5% (пет) процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за

–  4% (четири) процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска казнена камата).

Кога паричната обврска е изразена или определена во странска валута, стапката на казнената камата се определува за секој месец, и тоа во висина на ЕДНОМЕСЕЧНА стапка на Еурибор за евра што важела на последниот ден од претходниот месец, зголемена за:

–  5% (пет) процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за:

–  4% (четири) процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска казнена камата).

ПРЕГЛЕД НА ВИСИНА НА СТАПКА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

 

Период

Референтна каматна стапка Казнена камата правно и правно Казнена камата правно и физичко Oбјава на НБРМ Стапка на EURIBOR правно и правно

правно и физичко

1

2 3=(2+5%) 4=(2+4%) 5 6 7=(6+5%)

8=(6+4%)

03.04 до 30.04.2020

1,75%

6,75% 5,75% 31.03.

2020

-0,423% 4,577%

3,577%

01.05 до 31.05.2020

1.75%

6,75% 5,75% 30.04.

2020

-0,460% 4,54%

3,54%

01.06 до 30.06.2020

1.50%

6,5% 5,5% 29.05.

2020

-0,482% 4,518%

3,518%

 

Check Also

СРЕДА, 15 ЈУЛИ Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

ПОЧИТУВАНИ! Министерството за труд и социјална политика соопштува дека 15 јули, среда, Е НЕРАБОТЕН ДЕН …