Годишна претплата

Почитувани,

Годишната претплата на нашите изданија за 2017 година вклучува:

 1. Претплата на 24 изданија “Деловни Информации”- во кое се обработуваат актуелни содржини од економска, правна и општо стопанска област, практични текстови за имплементација  на тековните измени и прописи за деловно работење.
 2. Претплата на 4 изданија “Сметководство, Ревизија и Финансии Плус” –
  СРиФ plus
  – во кое се обработуваат содржини од областа на  сметководство,
  ревизија, даноци, царини, деловни финансии, менаџмент банкарство и друга стопанска, практика и теорија.
 3. 100 прашања и 100 одговори
 4. CD со збирка на прописи ажурирани со 31.12.2016 година.
 5. Excel file со софтвер за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи.
 6. Бесплатни Консалтинг услуги: одговори по телефон, телефакс или “e-mail”.
 7. Кратки известувања за сите промени во законска регулатива и новини
  по “e-mail”.

Годишната претплата изнесува 14.500,00 денари со вклучен ДДВ.

Превземи Про-фактура за годишна претплата за 2017 година

За дополнителни информации во врска со нашата понуда за годишна претплатата, можете да се обратите на нашите телефонски броеви: 02/3215-327, 3215-328, 3211-616 или на e-mail:
eurokonsalt@t-home.mk; info@eurokonsaltplus.com.mk .

Со почит,

Друштво за економски и правен консалтинг
Еуро Консалт ПлусДОО Скопје