Доставување до 31 јануари 2019 година писмена пресметка на плата на вработените

Согласно член  110 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/05…120/18), работодавачот е должен да му издаде на работникот до 31 јануари 2019 година, писмена пресметка на плата, придонеси од плата и надоместоци од плата за изминатата 2018 година.

Укинати обврските за доставување на годишни извештаи

Укината е обврската на исплатувачите на приходи, за доставување на следните годишни извештаи кои се доставуваа до крај на јануари.

  • ПДД-ГИ – Годишен извештај за персонален данок на доход,
  • ПДД-ГИ/OЗП – Годишен извештај за откуп на земјоделски производи и
  • ПДД-ГИ/ОЦО – Годишен извештај за откуп на корисен цврст отпад од физички лица.

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – НОЕМВРИ 2019

Notice: JavaScript is required for this content.