Доставување до 31 јануари 2019 година писмена пресметка на плата на вработените

Согласно член  110 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/05…120/18), работодавачот е должен да му издаде на работникот до 31 јануари 2019 година, писмена пресметка на плата, придонеси од плата и надоместоци од плата за изминатата 2018 година.

Укинати обврските за доставување на годишни извештаи

Укината е обврската на исплатувачите на приходи, за доставување на следните годишни извештаи кои се доставуваа до крај на јануари.

  • ПДД-ГИ – Годишен извештај за персонален данок на доход,
  • ПДД-ГИ/OЗП – Годишен извештај за откуп на земјоделски производи и
  • ПДД-ГИ/ОЦО – Годишен извештај за откуп на корисен цврст отпад од физички лица.

Check Also

НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МЕДИУМИТЕ

Согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во …