Измена на Законот за платен промет

Согласно измените на Законот за изменување и дополнување на Законот за платен промет (“Службен весник на РМ” 199/2015), се продолжува за уште две години, рокот со кој, се дава право учесниците во платниот промет со блокирана трансакциска сметка, меѓусебните парични обврски и побарувања да ги намируваат со компензација, асигнација, цесија, преземање на долг и други облици на меѓусебно намирување на обврски и побарувања до 31 декември 2017 година.

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Notice: JavaScript is required for this content.