Коефициент на МДБ за Декември 2017 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка(“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16),Заводот за статистика го утврдува и објавува:

 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 

Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ
1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во Р.Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2017 година во однос 2017 година изнесува: 3,2%
2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2017 година изнесува: 3,2%

 

Поради позитивниот коефициент на МДБ за месец ДЕКЕМВРИ 2017 година, аконтацијата за данок на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2016 година(AOП 41), помножен со 3 %.

Check Also

Минимална плата за период од Април 2019 до Март 2020 година

Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика, објавена во (“Службен весник на РМ” …