Коефициент на МДБ за Декември 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ДЕКЕМВРИ 2019 година во однос 2018 година изнесува:
0,0%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2019 година изнесува:
0,0%

Бидејќи нема пораст на коефициентот на МДБ за месец ДЕКЕМВРИ 2019 година, месечната аконтација на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2018 година (АОП – 44).

Check Also

Oдлука за кафетериите и угостителските објекти

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за мерките за спречување на внесување и ширење …