Коефициент на МДБ за Март 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

МАРТ 2015 ГОДИНА

 

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот МАРТ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува:

-1,7%

2.

Коефициентот за пораст на даночна-та основица за плаќање на данок од добивка за месец МАРТ 2015 година изнесува:

-1,7%

 

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец Март 2015 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2014 година.

 

Check Also

Обврска за регистрација во Е-ПДД системот за досега нерегистрирани физички лица

Обврска за регистрација во системот на е-Персонален данок има секое физичко лице кое во текот …