Коефициент на МДБ за Март 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

МАРТ 2018 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот МАРТ 2018 година во однос 2017 година изнесува:
1,6%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец МАРТ 2018 година изнесува:
1,6%

 

Поради позитивниот коефициент на МДБ за месец МАРТ 2018 година, аконтацијата за данок на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2017 година (AOП 44), помножен со 1,6%.

Check Also

Коефициент на МДБ за Јуни 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …