Коефициент на МДБ за Март 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

МАРТ 2019 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАРТ 2019 година во однос 2018 година изнесува:
-0,6%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец МАРТ 2019 година изнесува:
-0,6%

Поради НЕГАТИВНИОТ коефициент на МДБ за месец МАРТ 2019 година, месечната аконтација на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2018 година (АОП – 44).

Check Also

Податоци за плата за Август 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Август 2019 година (Отвори.pdf)