Коефициент на МДБ за Мај 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

МАЈ 2018 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот МАЈ 2018 година во однос 2017 година изнесува:
1,8%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец МАЈ 2018 година изнесува:
1,8%

 

Поради ПОЗИТИВНИОТ коефициент на МДБ за месец МАЈ 2018 година, месечната аконтација на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок ут-врден во Даночниот биланс за 2017 година (АОП – 44), по-можен и зголемен за 1,8%
Субјектите кои во 2017 година работеле помалку од 12 месеци (новоосновани) АОП 44 од ДБ го делат со бројот на месеците на работење и множат со 12 и на крај со 1,8%.

Check Also

Минимална плата за период од Април 2019 до Март 2020 година

Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика, објавена во (“Службен весник на РМ” …