Коефициент на МДБ за Мај 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

МАЈ 2019 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАЈ 2019 година во однос 2018 година изнесува:
-0,1%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец МАЈ  2019 година изнесува:
-0,1%

Поради НЕГАТИВНИОТ коефициент на МДБ за месец МАЈ 2019 година, месечната аконтација на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2018 година (АОП – 44).

Check Also

Коефициент на МДБ за Септември 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …