КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка(“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16),Заводот за статистика го утврдува и објавува:

 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 

Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ
1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во Р.Македонија во периодот НОЕМВРИ 2017 година во однос 2017 година изнесува: +3%
2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец НОЕМВРИ 2017 година изнесува: +3%

 

Поради позитивниот коефициент на МДБ за месец НОЕМВРИ 2017 година, аконтацијата за данок на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2016 година(AOП 41), помножен со 3 %.

Check Also

Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)