Коефициент на МДБ за Септември 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот СЕПТЕМВРИ 2018 година во однос 2017 година изнесува:
2,5%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец СЕПТЕМВРИ 2018 година изнесува:
2,5%

Поради ПОЗИТИВНИОТ коефициент на МДБ за месец СЕПТЕМВРИ 2018 година, месечната аконтација на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2017 година (АОП – 44), поможен и зголемен за 2,5%
Субјектите кои во 2017 година работеле помалку од 12 месеци (новоосновани) АОП 44 од ДБ го делат со бројот на месеците на работење и множат со 12 и на крај со 2,5%.

Check Also

Oдлука за кафетериите и угостителските објекти

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за мерките за спречување на внесување и ширење …