Коефициент на МДБ за Јануари 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2018 година во однос 2017 година изнесува:
3,3%
2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ 2018 година изнесува:
3,3%

 

Поради позитивниот коефициент на МДБ за месец ЈАНУАРИ 2018 година, аконтацијата за данок на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2017 година (AOП 41), помножен со 3,3%.

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Notice: JavaScript is required for this content.