Коефициент на МДБ за Јули 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува:

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Р.Бр.
ОПИС
ПОРАСТ
1.
Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈУЛИ 2020 година во однос 2019 година изнесува:

-0,1%

2.
Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈУЛИ 2020 година изнесува:

-0,1%

Месечната аконтација на данокот на добивка ќе се пресметува како 1/12 од годишниот данок утврден во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56).