МДБ Коефициенти

За 2014 година

Месец МДБ Службен весник
Јануари 1,3% 3/2014
февруари 0,3% 47/2014
Март -0,2% 61/2014
Април -0,4% 73/2014
Мај -0,5% 89/2014
Јуни -0,6% 103/2014
Јули -0,6% 120/2014
Август -0,6% 135/2014
Септември -0,7% 147/2014
Октомври -0,8% 165/2014
Ноември -0,8% 182/2014
Декември -0,9% /

 

За 2013 година
Месец МДБ Службен весник
Јануари 3,4% 23/2013
февруари 1,0% 35/2013
Март 0,9% 50/2013
Април 1,1% 67/2013
Мај 1,1% 82/2013
Јуни 1,2% 93/2013
Јули 1,1% 110/2013
Август 1,2% 122/2013
Септември 1,2% 136/2013
Октомври 1,3% 153/2013
Ноември 1,3% 168/2013
Декември 1,3% /

 

За 2012 година
Месец МДБ Службен весник
Јануари 4,1% 27/2012
февруари 2,2% 31/2012
Март 2,5% 46/2012
Април 2,9% 56/2012
Мај 3,1% 74/2012
Јуни 3,0% 89/2012
Јули 2,8% 101/2012
Август 2,8% 118/2012
Септември 3,0% 124/2012
Октомври 3,1% 136/2012
Ноември 3,2% 153/2012
Декември 3,2% /