Коефициент на МДБ за Февруари 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА

 

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ФЕВРУАРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува:

-2,0%

2.

Коефициентот за пораст на даночна-та основица за плаќање на данок од добивка за месец ФЕВРУАРИ 2015 година изнесува:

-2,0%

 

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец Февруари 2015 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2014 година.

 

Check Also

Лично ослободување за 2018 година

Согласно објавата на Министерството за финансии во „Службен Весник на РМ“ бр.193/17, личното ослободување по …