Највисоки цени на нафтени деривати од 31.10.2017 година

Највисоки малопродажни цени
31.10.2017 година

  1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,00
  2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                65,50
  3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          52,00

Check Also

КПУ ОБУКИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ”...............23 и 24.I.2018 ВИНИЦА х.”АЛЕКСАНДАР ПАРК”.......25 и 26.I.2018 СТРУМИЦА х.”ВИЛА ПАРK”...............30 и 31.I.2018 СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ” .............01 и 02.II.2018 ГОСТИВАР х.ресторан”ИГНАТИА” ...03 и 05.II.2018 БИТОЛА х.”ЕПИНАЛ”......................06 и 07.II.2018 ОХРИД х.”МИЛЕНИУМ” ....................08 и 09.II.2018
Република Србија - ШАБАЦ, хотел „СЛОБОДА”***** 11, 12, 13 и 14.II.2018 година