НОВА УРЕДБА ЗА ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈА

Новата Уредба за Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства, објавена е во (“Службен весник на РСМ” 277/19) и истата ќе се применува за изготвување на годишната сметка за 2019 година.

Согласно Уредбата се утврдува Номенклатурата на средствата за амортизација за годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства која се признава како расход во даночниот биланс на обврзниците на данок на добивка и обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност.

Уредба за амортизација

Check Also

НОВИ УРЕДБИ

Почитувани, Со последните измени во Законската регулатива кои се однесуваат на мерките против ширењето на …