НОВ ДАНОЧЕН БИЛАНС – ОБРАЗЕЦ “ДБ”

Согласно измената на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување објавена во (“Службен весник на РСМ “6/2020, од 11.01.2020), донесен е новиот Даночен биланс Образец “ДБ” – Даночен биланс за оданочување на добивката, кој ќе се применува за даночни цели за данок на добивка за 2019 година.

Check Also

РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ ПРИЈАВАТА

Согласно член 73 од Законот за даночна постапка (Службен весник на РСМ бр.13/06..275/19)  е дефинирано дека за …