Нов Правилник за начин на пресметка и уплата на аконтациите на данокот на доход

Согласно член 85 став 8, член 88 став 5 и член 89 став 2 од Законот за данок на личен доход (“Службен весник на РМ” 241/18) донесен е Правилникот со кој се пропишува начинот на пресметка и уплата на аконтациите на данокот на доход, формата и содржината и начин на доставување и одобрување на електронската пресметка за доход и данок.

Правилник за уплата на аконтации на ДЛД и електронска пресметка (отвори PDF.)

Check Also

Податоци за плата за ЈАНУАРИ 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец ЈАНУАРИ 2020 година (Податоци за плата за Јануари 2020.pdf)