Обрасци за поднесување до УЈП

1. Данок на добивка

2. Данок на додадена вредност

3. Персонален данок

4. Фискализација

5. Донации и спонзорства

6. Придонеси

7. Сите јавни давачки

8. Регистрација