Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен весник на РМ” 126/18) koja во бруто износ за период  јули 2018 – март 2019 година ќе изнесува 17.370,00 денари.

Износот на минимална плата во нето износ соодветно на висината на минимална плата во бруто износ, ќе изнесува 12.165,00 денари, а ќе започне да се применува од месец Јули 2018 година.

Пресметка на минимална плата:

1. Бруто плата                                                    17.370,00
2. Придонес за пензиско и
инвалидско осигурување (1 х 18%)                   3.127,00
3. Придонес за здравствено
осигурување (1 х 7,3%)                                         1.268,00
4. Придонес за вработување (1 х 1,2%)              208,00
5. Придонес за доп.здравство  (1 х 0,5%)             87,00
6. Вкупно придонеси (2 + 3 + 4 + 5)                   4.690,00
7. Намалување на бруто плата (1 – 6)             12.680,00
8. Лично ослободување за 2018 година            7.531,00
9. Основица за персонален данок (7 – 8)            5.149,00
10. Персонален данок (9 х 10%)                              515,00
11. Нето плата (1 – 6 – 10)                              12.165,00

 

 

Check Also

Продолжува да важи платеното породилно отсуство до завршувањето на времените мерки

  За да се обезбеди заштита и грижа на децата, Владата на Република Северна Македонија …