Одлука за определување на добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ (5%)

Согласно член 30 став 3 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РСМ” 44/99…98/19, 124/19, 198/19), Владата на РСМ донесе Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ (5%), која Одлука е објавена во (“Службен весник на РСМ” 277/19) и ќе почне да се применува од 01.01.2020 година.

Check Also

Продолжува да важи платеното породилно отсуство до завршувањето на времените мерки

  За да се обезбеди заштита и грижа на децата, Владата на Република Северна Македонија …