Одлука за определување на добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ (5%)

Согласно член 30 став 3 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РСМ” 44/99…98/19, 124/19, 198/19), Владата на РСМ донесе Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ (5%), која Одлука е објавена во (“Службен весник на РСМ” 277/19) и ќе почне да се применува од 01.01.2020 година.

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ЈАНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020

Notice: JavaScript is required for this content.