Податоци за плата за Мај 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Мај 2019 година (Отвори.pdf)

Check Also

Податоци за плата за Јули 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јули 2019 година (Отвори.pdf)