Податоци за плата за Мај 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Мај 2019 година (Отвори.pdf)

Check Also

Податоци за плата за Септември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Септември 2019 година (Отвори. pdf)