Податоци за плата за Јули 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јули 2019 година (Отвори.pdf)

Check Also

Податоци за плата за Август 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Август 2019 година (Отвори.pdf)