Потсетување

Почитувани,

Ве потсетуваме дека најкасно до утре 31.01.2018 година (среда), сите трговци поединци – сметковoдители, трговци поединци – овластени сметководители и друштва за вршење на сметководствени работи согласно член 23 од Законот за вршење на сметководствени работи, имаат обврска до Институтот на сметководители и овластени сметководители да достават:

  • Список на вработени лица како сметководители и овластени сметководители со регистарски број под кој се запишани во соoдветниот регистар кај Институтот како и
  • Доказ за годишно осигурување од штета при вршење на професионална дејност во износ утврден во член 21 став 2 точка 5 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Доколку не се достави список на лица и доказ за годишно осигурување од штета во член 45 став 1 точка 3 од Законот, предвидена е глоба во износ од 4.000 евра во денарска притиввредност за трговецот – поединец – сметковдител, трговецот поединец – овластен сметководител и друштвото за вршење на сметководствени работи и глоба во износ од 30% од одмерената глоба за одговорното лице.

Check Also

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ БР.2/2019 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува Континуирано Профeсионално Усовршување …