Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2018 година, за непрофитни организации, буџети и буџетски корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација

Согласно објавените податоци на Државниот завод за статистика, бидејќи кумулативниот коефициент од I до XII месец е негативен (-0,008), за нематеријалните и материјалните долгорочни средства набавени до 31.12.2018 година, нема да се пресметува ревалоризација.
Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2018 година (Табела 1)

Check Also

Податоци за плата за Февруари 2019 година

Во прилог податоците за плата за месец Февруари 2019 година (отвори pdf.)