ПРЕСМЕТКА НА КАЗНЕНА КАМАТА од 01.07 до 31.12.2020 ГОДИНА

 

Согласно Објавата на Народна банка на Р.С.М. бр. 02-15997/1 од 30.06/2020 година, Референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата,  за период од 01.07. до 31.12./2020 година изнесува:1,50%.

Согласно Објавата на  НБРМ од 1 јули повторно се враќаат во примена одредбите од член 266-а од Законот за облигационите односи според кои казнената камата во период од 1 јули до 31 декември 2020 година за побарувањата кои гласат во денари и кои произлегуваат од трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право е референтната стапка зголемена за 10 процентни поени, односно за побарувањата кои гласат во денари и кои произлегуваат договорите во кои барем едно лице не е трговец  односно е физичко лице е референтната стапка зголемена за 8 процентни поени.

 

ПРЕГЛЕД НА ВИСИНА НА СТАПКА НА КАЗНЕНА КАМАТА
                        (за период од 01.07 до 31.12.2020 година)

 

Период

Референтна каматна стапка

Казнена камата правно и правно

Казнена камата правно и физичко

Oбјава на НБРМ

Стапка на EURIBOR

правно и правно

правно и физичко

1

2 3=(2+5%) 4=(2+4%) 5 6 7=(6+5%)

8=(6+4%)

01.07 до 31.12.2020

1,50%

11,50% 9,5% 30.06.

2020

-0,51% 9,49%

7,49%

Check Also

НАПИС ОД ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ БР.6/2020 ЗА ФИНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ И ВО ПОСТ COVID-19 ПЕРИОДОТ

Финансиска поддршка- Инвестиции