Процент на МДБ за Август 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

АВГУСТ 2016 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АВГУСТ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува:

-0,3%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец АВГУСТ 2016 година изнесува:

-0,3%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец АВГУСТ 2016 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2015 година (АОП 41).

 

Check Also

Обврска за регистрација во Е-ПДД системот за досега нерегистрирани физички лица

Обврска за регистрација во системот на е-Персонален данок има секое физичко лице кое во текот …