Процент на МДБ за Декември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува:

-1,3%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2015 година изнесува:

-1,3%

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …