Процент на МДБ за Мај 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

МАЈ 2015 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот МАЈ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува:

-1,4%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец МАЈ 2015 година изнесува:

-1,4%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец МАЈ 2015 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2014 година.

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Notice: JavaScript is required for this content.