ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ДЕКЕМВРИ  2016 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува:

-0,2%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година изнесува:

-0,2%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2015 година (АОП 41).

 

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. …