ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2017

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈАНУАРИ  2017 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈАНУАРИ 2017 година во однос на просечните цени на мало во 2016 година изнесува:

-0,1%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ 2017 година изнесува:

-0,1%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец ЈАНУАРИ 2017 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2016 година (АОП 41).

 

Check Also

СООПШТЕНИЕ: РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВА КЕ БИДЕ ПРОДОЛЖЕН

Почитувани, Ви ја проследуваме објавата од УЈП на Р.М “Е-ДАНОЦИ ВО ПРЕКИН – РОКОТ ЗА …