Процент на МДБ за Ноември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот НОЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува:

-1,3%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец НОЕМВРИ 2015 година изнесува:

-1,3%

Check Also

Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)