Процент на МДБ за Ноември 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот НОЕМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува:

-0,2%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец НОЕМВРИ 2016 година изнесува:

-0,2%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец НОЕМВРИ 2016 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2015 година (АОП 41).

 

Check Also

Лично ослободување за 2018 година

Согласно објавата на Министерството за финансии во „Службен Весник на РМ“ бр.193/17, личното ослободување по …