Процент на МДБ за Октомври 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ОКТОМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува:

-0,2%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ОКТОМВРИ2016 година изнесува:

-0,2%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец ОКТОМВРИ 2016 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2015 година (АОП 41).

 

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Notice: JavaScript is required for this content.