Процент на МДБ за Јануари 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈАНУАРИ 2016 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈАНУАРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува:

-1,4%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ 2016 година изнесува:

-1,4%

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …