Процент на МДБ за Јуни 2015

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈУНИ 2015 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУНИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува:

-1,3%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈУНИ2015 година изнесува:

-1,3%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец ЈУНИ2015 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2014 година.

Check Also

Податоци за плата за месец Септември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Септември 2018 година. Податоци за плата за Септември …