Процент на МДБ за Јуни 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ

ЈУНИ 2016 ГОДИНА

Р.бр.

ОПИС

ПОРАСТ

1.

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУНИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува:

-0,5%

2.

Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈУНИ 2016 година изнесува:

-0,5%

Поради негативниот коефициент на МДБ за месец ЈУНИ 2016 година, аконтацијата на данокот на добивка, ќе се пресмета како 1/12 од годишниот данок утврден во даночниот биланс за 2015 година (АОП 41).

 

Check Also

ПРОДОЛЖЕНОТО ПОРОДИЛНО ОТСУСТВО ТРАЕ СЕ ДО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ!

Министерството за труд и социјална политика информира дека на работничките кои се на продолжено породилно …