Услуги

Економски и правен консалтинг

 

Советувања и семинари

Во текот на годината Еуро Консалт Плус одржува неколку советувања.

Годишна претплата

 

Изработување проекти и анализи

 

Изготвување на акти и документи

 

Стручна литература