Шифрарник на уплатни сметки за јавни приходи

 1. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА И НА  ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

     1.1. Данок на добивка

Р.бр ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01013 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници – корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови 711213
2. 840-01029 Месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници – корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови 711211
3. 840-01034 Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни ослободувања за даночни обврзници – корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови 711214
4. 840-01060 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници – трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица 711216
5. 840-01076 Месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници – трговски јавни друштва и други правни лица 711212
6. 840-01081 Ревалоризиран данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободување за даночни обврзници – трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица 711217
7 840-01097 Задржан данок на приход платен на странски правни лица
8. 840-01146 Камата за ненавремено плаќање на задржан данок на приход платен на странски правни лица
9. 840-01151 Годишен данок на вкупен приход 711229
10. 840-01193 Камата за ненавремено плаќање на данок на добивка 711215
11. 840-01648 Данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката 711230
12. 840-01669 Камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката 711231

При плаќањето на јавните приходи на уплатните сметки 840-01097 и 840-01146 приходното конто се пополнува зависно од основот на задржаниот данок на приход што се плаќа на странски правни лица.

Р.бр

ска Назив на уплатна сметка

Врска со приходно конто

1. 840-1097 Задржан данок на приход од камата од резидент, платен на странски правни лица 711219
2. 840-1097 Задржан данок на приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во РМ, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица 711220
3. 840-1097 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од резидент, платен на странски правни лица 711221
4. 840-1669 Камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивка 711231
5. 840-1097 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во РМ, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица 711222
6. 840-1097 Задржан данок на приход од забавни или спортски активности кои се вршат во РМ, платен на странски правни лица 711223
7. 840-1097 Задржан данок на приход од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансиски, технички, административни услуги на истражување и развој и други услуги, ако приходот е исплатен од резидент или ако приходот е на трошок на постојаната деловна единица во РМ, платен на странски правни лица 711224
8. 840-1097 Задржан данок на приход остварен од наем на подвижни и недвижни добра во РМ, плаен на странски правни лица 711225
9. 840-1097 Задржан данок на приход во форма на награди кои се доделени на натпревари во РМ доколку приходот од секој натпревар ја надминува денарската противвредност од 500 евра, платен на странски правни лица 711226
10. 840-1097 Задржан данок на приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во РМ, платен на странски правни лица 711227
11. 840-1097 Задржан данок на приход од телекомуникациски услуги помеѓу РМ и странска држава, платен на странски правни лица. 711228

 

 1. Персонален данок на доход

           2.1. Данок на доход на плати и на  други лични примања:

Р.бр ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01242 Данок на плати на вработени лица, кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон; 711111
2. 840-01258 Данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон; 711130
3. 840-01263 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот; 711112
4. 840-01284 Данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот; 711131
5. 840-01307 Данок на плати остварени во странство 711114
6. 840-01328 Данок на други лични примања остварени во странство; 711132
7. 840-01349 Данок на лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор на трговски друштва, членови на МАНУ, судии поротници, вешти лица и слично; 711117
8. 840-01403 Данок на примања остварени по основ на договор за дело; 711115
9. 840-01221 Данок на пензии; 711113
10. 840-01653 Данок на пензиски надомест по основ на доброволно пензиско осигурување; 711142
11. 840-01606 Данок на доход кој го остварува физичко лице кое не е ресидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Република Македонија 711143

            2.2. Данок на доход на приходи од  земјоделство и шумарство

Р.бр ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01312 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход; 711116
2. 840-01333 Данок на доход на земјоделска дејност, утврден според вистински доход; 711134
3. 840-01632 Данок на доход на приходи од земјоделска дејност според паушално утвр-ден приход; 711141

           2.3. Данок на доход на приходи од самостојна дејност:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01471 Данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од занаетчиска дејност;
2. 840-01515 Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност, според паушално утврден нето приход; 711139
3. 840-01536 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејнсот; 711133
4. 840-01578 Данок на доход на приходи од самостојна дејност, според паушално утврден нето приход;

При плаќањето на јавни приходи на уплатните сметки 840-01471 и 840-01578, приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот на доход на приходи од самостојна дејност што се плаќа.

           2.4. Данок на доход на приходи од  имот и имотни права:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01375 Данок на доход на приходи од имот и имотни права, по одбивка; 711119
2. 840-01380 Данок на доход на приходи од имот и имотни права, по решение на органот за јавни приходи; 711120

            2.5. Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-1450 Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост; 711121

            2.6. Данок на доход на приходи од капитал

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01424 Данок на доход на приходи од капитал и камати; 711123
2. 840-01466 Данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи, остварени со учество во добивката; 711122

            2.7. Данок на доход на приходи од капитални добивки:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01520 Данок на доход на приходи од капитални добивки – од продажба на хартии од вредност; 711125
2. 840-01541 Данок на доход на приходи од капитални добивки – од продажба на недвижности; 711124
3. 840-01557 Данок на доход на приходи од капитални добивки – од учество во капиталот 711136

         2.8. Данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01419 Данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри; 711126

            2.9. Данок на доход на други видови на приходи:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01583 Данок на доход на други видови на приходи; 711128

          2.10. Данок на доход, утврден со годишно решение на органот за јавни приходи:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1 840-14193 Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи за даночни обврзници граѓани 711127

         2.11. Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01354 Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход; 711129
2. 840-01599 Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност; 711140

2.12. Данок на доход, остварен од неоданочени или нецелосно оданочени приходи

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-01396 Данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени приходи; 711138

 

 1. Данок на додадена вредност и акцизи

            3.1. Данок на додадена вредност:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-02671 Данок на додадена вредност, при увоз на добра; 714115
2. 840-02687 Данок на додадена вредност, при промет во земјата; 714116
3. 840-02902 Данок на додадена вредност, по основ на донации; 714119
4. 840-02715 Камата за ненавремено плаќање на данок на додадена вредност; 714118

            3.2. Акцизи

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-02234 Акциза на керозин како погонско гориво; 714214
2. 840-02853 Акциза на керозин како гориво за греење; 714216
3. 840-02260 Акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00); 714251
4. 840-02869 Акциза на мазут М 1 и мазут М 2; 714258
5. 840-02297 Акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00;; 714219
6. 840-02304 Акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГ – ПГ); 714220
7. 840-02325 Акциза на течен нафтен гас како гориво за греење
(ТНГ – ПГ);
714253
8. 840-05743 Акцизи при увоз на минерални масла 714221
9. 840-02117 Акциза на тутунски добра; 714222
10. 840-05717 Акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун); 714223
11. 840-02330 Акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи пијалоци и други непенливи пијалоци; 714224
12. 840-02367 Акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и други непенливи пијалоци; 714227
13. 840-21233 Акциза на пиво; 714230
14. 840-05738 Акциза при увоз на пиво; 714231
15. 840-02185 Акциза на патнички автомобили; 714232
16. 840-02757 Камата за ненавремено плаќање на акцизи; 714249
17. 840-02388 Акцизи по основ на донации;
18. 840-02939 Акциза на гасно масло – гориво за греење ЕЛ – 1 714263
19 840-02944 Акциза на Еуросупер БС-95 714264
20 840-02965 Акциза на Еуросупер БС-98 714265
21 840-02970 Акциза на Еуродизел БС (Д-Е-В) 714266
22 840-02986 Акциза на (М-1 НС) 714267
23 840-02393 Дел од акцизата на етил алкохол во износ од 40 денари/литар чист алкохол 714270
24 840-02437 Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар/степен алкохол по литар 714271
25 840-02159 Акциза на нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 714272

*При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-02388, приходното конто се пополнува зависно од видот на акцизата што се плаќа по основ на донација.

           3.3. Јавни приходи, кои ги открива Управата за јавни приходи, во постапка за инспекциски надзор

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-02762 Утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци;
2. 840-02778 Камата за ненавремено плаќање на утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци;

*При плаќањето на јавни приходи на уплатни сметки 840-02762 и 840-02778, приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот, односно каматата што се плаќа.

                        3.3.1 Споредни даночни давачки

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-02720 Паричен додаток за задоцнето поднесување на даночна пријава;
2. 840-02736 Паричен додаток за ненавремено плаќање на опомена;
3. 840-02799 Еднократна посебна такса во присилна наплата на даночни долгови;
4. 840-03429 Еднократна посебна такса при интегрирана наплата на придонеси за задолжително социјално осигурување и персонален данок; 716111
5. 840-03434 Еднократна посебна такса за надоместок за концесии;
6. 840-03455 Еднократна посебна такса во присилна наплата на други јавни приходи изречени со одлуки на други државни органи, институции и судови; 725966
7. 840-03460 Еднократна посебна такса за присилна наплата на приходи од игри на среќа по разни основи 725970

 *При плаќањето на јавни приходи на уплатните сметки под реден број 1,2, 3 и 5, приходните конта се пополнуваат зависно од видот на утврдената давачка.

           3.4. Јавни приходи кои ги открива општинската администрација

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-02783 Даноци, такси и надоместоци откриени од општинската администрација;

*При плаќање на јавни приходи на уплатната сметка 840-02783, приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот, таксата и надоместокот што се плаќа.

 

 1. Даноци на имот
Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-02507 Данок на имот на физички лица; 713111
2. 840-02512 Данок на имот од правни лица; 713113
3. 840-02533 Данок на наследство и подарок; 713211
4. 840-02400 Данок на промет на недвижности; 713311
5. 840-02421 Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот; 713512
6. 840-02575 Данок на имот по повисока стапка 713112
7. 840-02580 Данок на промет на недвижности по повисока стапка 713312
8. 840-03476 Данок на имот од физички лица наплате по присилен пат 713114

 

 1. Такси

            5.1. Административни такси:

Р.бр ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-03140 Конзуларни такси; 722312
2. 840-03161 Административни такси во готови пари; 722313
3. 840-03182 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината; 722315
4. 840-03114 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органот надлежен за царина 722317
5. *840-03135 Административни такси за индустриска сопственост
6. 840-03413 Административна такса за увоз, извоз и транзит на стоки 722322

*При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-03135, приходното конто се пополнува зависно од основот на административната такса што се плаќа за индустриска сопственост.

           5.2. Комунални такси:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-03205 Комунална такса за привремен престој; 717111
2. 840-03210 Комунална такса за истакнување на фирми, односно назив на деловна просторија; 717112
3. 840-03273 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли што се плаќа при регистрација на возилата; 717115
4. 840-03247 Други комунални такси; 717129
5. 840-03289 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление; 717116
6. 840-03268 Посебни превозни такси; 717121
7. 840-03226 Комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и друга слична привремена употреба; 717130
8. 840-03231 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност; 717131
9. 840-03252 Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места; 717132
10. 840-03294 Комунална такса за користење музика во јавните локали; 717133
11. 840-03301 Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки, надвор од деловните простории; 717134
12. 840-03317 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност; 717135
13. 840-03322 Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила; 717136
14. 840-03408 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси, кои се приход на ЕЛС; 717140

            5.3. Судски такси:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-03338 Судски такси во готови пари, што ги плаќаат правни лица; 722211
2. 840-03359 Судски такси во готови пари, што ги плаќаат физички лица; 722213

            5.4. Локални такси

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-03390 Други локални такси; 722316

 

 1. Царински и посебни увозни давачки

              6.1. Давачките во царинската постапка,, уплатени на трезорската сметка, кои на елементот уплатна сметка имаат ознака 845, Царинската управа ги распоредува на следниве уплатни сметки:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-04309 Посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани); 715311
2. 840-04340 Лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта; 715316
3. 840-04361 Останати приходи од царини; 715319
4. 840-04452 Компензаторна давачка; 715317
5. 840-04468 Камати од ненавремено платени царински давачки; 715318
6. 840-04489 Такса за извоз на непреработени и преработени земјоделски производи; 715321
7. 840-04501 Прелевмани за примарни земјоделски производи; 715312
8. 840-04517 Прелевмани за преработени земјоделски производи; 715313
9. 840-04538 Царински давачки за индустриски производи; 715323
10. 840-04543 Царински давачки по вредност за земјоделски производи; 715324
11. 840-04559 Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи; 715325
12. 840-04564 Компензаторна камата (ДДВ); 715326
13. 840-04585 Камата за долг (ДДВ); 715327
14. 840-04590 Камата за долг (царина); 715328
15. 840-04608 Компензаторна камата (царина); 715329
16. 840-04676 Привремени антидумпинг давачки 715332
17. 840-04681 Дефинитифни антидумпинг давачки 715333

              6.2. Споредни царински давачки:

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-04660 Еднократна такса при присилна наплата на Царински долг; 716112

 

 1. Глоби по посебни прописи
Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 840-05103 Глоба за царински прекршоци; 722119
2. 840-05007 Глоба од сообраќајни прекршоци; 722111
3. 840-05150 Глоба за кривични дела; 722113
4. 840-05166 Глоба за девизни прекршоци; 722114
5. 840-05171 Глоба за даночни прекршоци; 722118
6. 840-05187 Останати глоби 722129
7. 840-05192 Парични средства добиени од продажба на одземени стоки; 722115
8. 840-05215 Глоба за невоведување и некористење на фискална опрема; 722120
9. 840-05220 Глоба од комунални прекршоци;
10. 840-05236 Глоба од имотни прекршоци;
11. 840-05241 Глоба за сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозиви; 722122
12. 840-05257 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот на економија; 722123
13. 840-05262 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за животна средина и просторно планирање; 722124
14. 840-05278 Глоби за сторени прекршоци од обласи во надлежност на органот за земјоделство, шумарство и водостопанство; 722125
15. 840-05283 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за транспорт и врски; 722126
16 840-05299 Глоби за сторени прекршоци во областа на заштитата на личните податоци 722127
17 840-05311 Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на органот на култура; 722128
18 840-05327 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за труд и социјала; 722130
19 840-05332 Парични средства за намалување или отстранување на штетните последици од кривични дела; 722131
20 840-05348 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на агенцијата за пошти; 722132
21 840-05306 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на комисијата за хартии од вредност; 722133
22 840-05353 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување; 722134
23 840-05369 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за правда; 722135
24 840-05374 Глоби за сторени прекршоци за внатрешната пловидба од инспекторот за безбедност при капетанијата на пристаништата; 722136
25 840-05395 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за образование и наука; 722137
26 840-05402 Глоби за заштита од бучава; 722143
27 840-07300 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација; 722138
28 840-07337 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата; 722139
29 840-07342 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за супервизија на осигурување 722140
30 840-07358 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државната изборна комисија; 722141
31 840-05759 Глоби за сторени прекршоци од областа на капитално финансирано пензиско осигурување; 722142
32 840-05418 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство 722144
33 840-05423 Глоби за заштита од бучава во надлежност на ЕЛС 722145
34 840-05439 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државниот завод за статистика 722146
35 840-05444 Глоби за патен сообраќај во надлежност на ЕЛС 722147
36 840-05465 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за безбедност на класифицирани податоци 722148
37 840-05470 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените градежни инспектори кои се приход на ЕЛС 722150
38 840-05486 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените просветни инспектори кои се приход на ЕЛС 722151

 *При плаќање на јавни приходи на уплатните сметки 840-05220; 840-05236, приходното конто се пополнува зависно од видот на глобата што се плаќа.

 

 1. Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи
Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
 1. 840-06116 Приходи на органите на управата; 725930
 2. 840-06137 Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка; 724132
 3. 840-06158 Претприемачки приход и приходи од имот; 721313
 4. 840-06163 Приходи од тендери (јавни нарачки); 724125
 5. 840-06179 Приходи од локации за изградба на инвестициони објекти; 718116
 6. 840-06184 Приходи од здравствена заштита на животни; 724127
 7. 840-06212 Приходи од регистрација на возила за СПИ; 724134
 8. 840-62184 Приходи од одземени средства по посебни прописи; 725923
 9. 840-62207 Надоместок од лиценци од игри на среќа и забавни игри; 718113
 10. 840-62212 Месечен паушален надоместок од одделни игри на среќа; 718114
 11. 840-06233 Приходи од задолжителна контрола на растенија; 724128
 12. 840-06249 Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија 733111
 13. 840-06296 Приходи од продажбана акции и удели на државен капитал 771211
 14. 840-06303 Приходи од продажба на капитални средства 731111
 15. 840-06345 Надомест за пренамена и закуп на земјиште; 718115
 16. 840-06350 Останати неданочни приходи; 725939
 17. 840-06366 Посебни давачки за игри на среќа; 724135
 18. 840-06051 Приходи од закуп на земјоделско зем-јиште во сопственост на државата; 733115
 19. 840-06072 Приходи од концесии на земјоделско земјиште во сопственост на државата; 733117
 20. 840-06415 Надомест за концесии на дивечот во ловиштата; 733121
 21. 840-06420 Надомест за концесии на рибниот фонд; 733122
 22. 840-06436 Надомест за концесии на водите; 733123
 23. 840-06371 Надомест за детални геолошки истражувања; 733118
 24. 840-06387 Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на простор); 733119
 25. 840-06392 Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на експлоатирана минерална суровина); 733120
 26. 840-06441 Надомест за концесии за вршење на радиодифузна дејност – радио и телевизија; 733124
 27. 840-06457 Надомест за концесии за дистрибуција на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа; 733125
 28. 840-06228 Приходи од приватизација на градежно изградено земјиште, сопственост на Република Македонија; 733127
 29. 840-06478 Приходи од продажба и закуп на ствари во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт; 733128
 30. 840-06499 Приходи од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот; 733129
 31. 840-06506 Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор; 718117
 32. 840-06511 Надоместок за уредување на градежно земјиште; 717137
 33. 840-06527 Надоместоци од комунална дејност; 717138
 34. 840-6548 Приходи од продажба на општински имот; 731117
 35. 840-06553 Приходи од закупнина на општински имот; 723914
 36. 840-06574 Приходи остварени по инспекциски над-зор на угостителски објекти по отстра-нување на недостатоците; 722121
 37. 840-06595 Надомест за заштита на животна средина за добивање дозвола за увоз на употребувани производи, стоки и отпадоци и остатоци од олово, пепел и остатоци што содржат главно олово, отпадоци и остатоци од потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акуму-латори и отпадоци и остатоци што содржат олово; 718118
 38. 840-6602 Надоместок за заштита на животна средина за добивање на дозвола за извоз на делови собрани од природата; 718119
 39. 840-06618 Надомест за заштита на животна средина за добивање на дозвола за увоз на супстанции, што ја осиромашуваат озонската обвивка; 718120
 40. 840-06623 Надомест за заштита на животна средина, при регистрација на моторни возила и пловни објекти; 718121
 41. 840-06639 Надомест за заштита на животна средина, при сеча на дрва; 718122
 42. 840-06644 Надомест за заштита на животната средина за управување со индустриски неопасен отпад; 718123
 43. 840-06665 Надомест за заштита на животна средина, при производство или увоз на тутунски производи; 718124
 44. 840-06670 Надомест за заштита на животна средина при производство или увоз на нафтени деривати; 718125
 45. 840-06686 Надомест за заштита на животна средина за пластични производи и амбалажа од пластични маси; 718126
 46. 840-06691 Надомест, кој го плаќаат операторите на инсталациите од Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје; 718127
 47. 840-06714 Надомест за заштита на природата за влез и посета на заштитено подрачје; 718128
 48. 840-06735 Надомест за заштита на природата за паркирање во заштитено подрачје; 718129
 49. 840-06740 Надомест за заштита на природата за посета на посебни објекти во заштитено подрачје; 718130
 50. 840-06756 Надомест за заштита на природата за отстрел на диви видови животни и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови; 718131
 51. 840-06761 Надомест за заштита на природата за престој во заштитено подрачје; 718132
 52. 840-06777 Средства за заштита на природата стекнати со вршење на активности во зона на активно управување; 718133
 53. 840-06782 Надомест за управување со отпад на општината, односно Градот Скопје; 718134
 54. 840-06798 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила; 725943
 55. 840-06805 Приходи од продажба на претпријатија со општествен капитал; 731118
 56. 840-06810 Приходи од продажба на државен капитал при трансформација на јавни установи; 731119
 57. 840-06831 Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште; 733131
 58. 840-06847 Надомест што го плаќаат правните лица, кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението; 718135
 59. 840-06901 Надоместок што го плаќаат правните лица, кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи за финансирање на примарното тутунско производство, за дополнително финасирање на примарното земјоделско производство и за промоција на извозот; 718137
 60. 840-06852 Приходи остварени од наплата на парични казни и трошоци изречени во парничните, прекршочните , кривичните и управните постапки 724153
 61. 840-06868 Еднократни надоместоци за добивање на одобренија за користење на радио-фрекфенциите кои се доделуваат преку тендер 725944
 62. 840-06873 Надомест за производство на енергија од фосилни горива 718138
 63. 840-06889 Надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалоци 718139
 64. 840-06894 Надомест за одржување на јавна чистота 718140
 65. 840-06917 Надомест за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови 718141
 66. 840-06922 Надомест за водење на жалбена постапка по јавни набавки 724154
 67. 840-06938 Приходи на ЕЛС остварени при оттуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ 733132
 68. 840-06943 Приходи остварени при оттуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 60% на Буџетот на РМ и 40% на ЕЛС 733133
 69. 840-07001 Надоместок за полагање стручен испит за стекнување звање управувач со чамец 724155
 70. 840-07017 Надоместок за издавање одобрение за пристапување на странски пловен објект во внатрешните води на РМ 724156
 71. 840-07022 Надоместок за издавање на бродски исправи и книги 724157
 72. 840-07038 Надоместок за преглед на чамец 724158
 73. 840-07043 Надоместок за вршење надзор над градба на чамец 724159
 74. 840-07059 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините 731120
 75. 840-07064 Надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште 733134
 76. 840-04634 Закуп на објекти и рекламен простор на граничен премин 723915
 77. 840-04655 Надоместоци за користење на царински терминали 725959
 78. 840-06964 Надомест за добивање на лиценца за проектирање, надзор и изведувач 718142
 79. 840-07085 Надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз на нафтени деривати и при производство на нафтени деривати; 718143
 80. 840-07090 Надоместок за концесии на патишта 733135
 81. 840-07160 Надомест за издавање овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа; 724160
 82. 840-07176 Приходи од извршување на управни акти за бесправно изградени објекти; 725960
 83. 840-07181 Надомест за добивање сертификат за стручна оспособеност и уверение за положен стручен испит за вршење на работи зауправување и/или постапување со отпад; 718144
 84. 840-07197 Надоместок за користење на води; 718145
 85. 840-07204 Надоместок за испуштање на води; 718146
 86. 840-07225 Надоместок за вадење на песок, чакал и камен; 718147
 87. 840-07230 Надомест за добивање лиценца и овластување за изведување на рударски работи; 724161
 88. 840-07246 Надомест за добивање лиценца и овластување за добивање на геолошка документација; 724162
 89. 840-07267 Надомест за детални геолошки истражувања кој е приход од ЕЛС; 733136
 90. 840-07272 Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на простор) кој е приход на ЕЛС; 733137
 91. 840-07288 Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на експлоатирана минерална суровина) кој е приход на ЕЛС; 733138
 92. 840-07293 Приходи остварени при оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на РМ и 80% за дирекција за технолошки индустриски развојни зони; 733139
 93. 840-07316 Приходи остварени при закуп на градежно земјиште сопственост на РМ во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на РМ и 80% за Дирекција за технолошки индустриски развојни зони; 733140
 94. 840-07321 Приходи остварени при оттуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ кои се приход на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони; 733141
 95. 840-07363 Приходи остварени од комунална техничка службеност (непотполна експропријација) на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија; 733142
 96. 840-07379 Надомест за управување со отпад од пакување и кеси за транспорт на стоки; 718148
 97. 840-07384 Надомест за управување со отпадни батерии и акумулатори; 718149
 98. 840-07407 Надомест за концесии за користење на аеродроми; 733143
 99. 840-07412 Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти 733144
 100. 840-07428 Надомест за издавање на сертификат, дозвола и овластувања во надлежност на Управата за сигурност во железничкиот систем 724163
 101. 840-07433 Надоместок за проширена репродукција на шумите 725969
 102. 840-07449 Камата за ненавремено платени јавни давачки во надлежност на Управата за јавни приходи 725934
 103. 840-07108 Надоместоци за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта 725961
 104. 840-07454 Надоместок за издавање на согласност и одобрение за потврдување на бесправен објект или оранжерија изграден на земјоделско земјиште 733145
 105. 840-07475 Надоместок за право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Македонија 733146
 106. 840-07480 Надомест за концесии за користење на вода во производство на електрична енергија 733147
 107. 840-07496 Надомест за концесии за користењена вода за производство на електрична енергија кој е приход на ЕЛС 733148
 108. 840-07503 Надоместок за воспоставена службеност врз земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија 733149
 109. 840-07519 Надоместок за управување со отпадна опрема 718151
 110. 840-07524 Надоместок за стручна оценка (ревизија) на рударски проекти 718152

 

 1. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ
 1. Приходи на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 843-00016 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување; 712211
2. 843-00037 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица; 712213
3. 843-00063 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работници, кај лица кои вршат самостојна дејност; 712216
4. 843-00084 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на лица кои вршат самостојна дејност; 712215
5. 843-00058 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица, кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство или риболов; 712221
6. 843-01905 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на пензии и парични надоместоци, според прописите на пензиското и инвалидското осигуру-вање; 712512
7. 843-00107 Придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица; 712511
8. 843-01926 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита; 712514
9. 843-01947 Придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници (осигуреници кај странски работодавци или во служба во меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва, граѓани кои пристапиле кон задолжително здравствено осигурување); 712222
10. 843-01910 Средства за задолжително здравствено осигурување од Буџетот на Републиката 712513
11. 843-00864 Придонес за здравствено осигурување за изминати години; 712223
12. 843-01989 Приходи од наплата на партиципација; 725946
13. 843-01968 Приходи од надомест на штета; 725947
14. 843-01973 Други приходи на Фондот за здравствено осигурување; 712225
15. 843-00495 Камата за ненавремено плаќање на придонес за здравствено осигурување 725948
16. 843-00523 Придонес за задолжително здравствено осигурување по судски постапки 712226
17. 843-00544 1% од бруто полисирана премија за задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица во и надвор од територијата на РМ 725967
18. 843-00565 Други неданочни приходи на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 725968
19. 843-00570 Придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа 712227

 

 1. Приходи на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 843-00128 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење; 712111
2. 843-00149 Придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување за работниците кај правни лица; 712113
3. 843-00203 Придонес од плати за вработени кај физички лица, кои вршат самостојна дејност; 712114
4. 843-00180 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица што вршат самостојна дејност; 712116
5. 843-00196 Придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување; 712117
6. 843-00112 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување, што го плаќа Агенција за вработување на невработени лица; 712411
7. 843-00219 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за боледување над 21 ден од Фондот за здравствено осигурување; 712412
8. 843-00913 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништва; 712121
9. 843-00432 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години; 712122
10. 843-00448 Дивиденда по основ на акции, стекнати на трансформација; 734111
11. 843-00890 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на индивидуални земјоделци; 712124
12. 843-00453 Приходи од продажба на удели, акции и други хартии од вредност; 771212
13. 843-00411 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа ФПИОМ за корисниците на надоместоци по основ на инвалидност; 712413
14. 843-00469 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат центрите за социјални работи за надоместок на плата за скратено работно време поради нега на хендикепирано дете; 711414
15. 843-00502 Камата за ненавремено плаќање на придонес за ПИО 725949
16. 843-00586 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување на физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа 712125

2. Приходи на Агенцијата за вработување  на Република Македонија

Р.бр. ска Назив на уплатна сметка Врска со приходно конто
1. 843-00768 Придонес за вработување од плати; 712311
2. 843-00789 Придонес за вработување од плати на работниците, вработени кај лица кои вршат самостојна дејност, односно кај физички лица; 712315
3. 843-00747 Придонес за вработување што го уплатуваат работници на привремена работа во странство; 712316
4. 843-00635 Придонес за вработување за изминати години; 712317
5. 843-00518 Камата за ненавремено плаќање на придонеси за вработување 725950

 

СПИСОК НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Р. бр. Назив на општината Ознака на општината
1. Арачиново 101
2. Берово 102
3. Битола 103
4. Богданци 104
5. Боговиње 105
6. Босилово 106
7. Брвеница 107
8. Валандово 108
9. Василево 109
10. Вевчани 110
11. Велес 111
12. Виница 112
13. Врапчиште 114
14. Гевгелија 115
15. Гостивар 116
16. Градско 117
17. Дебар 118
18. Дебарца 119
19. Делчево 120
20. Демир Капија 121
21. Демир Хисар 122
22. Дојран 123
23. Долнени 124
24. Желино 126
25. Зелениково 128
26. Зрновци 129
27. Илинден 130
28. Јегуновце 131
29. Кавадарци 132
30. Карбинци 133
31. Кичево 134
32. Конче 135
33. Кочани 136
34. Кратово 137
35. Крива Паланка 138
36. Кривогаштани 139
37. Крушево 140
38. Куманово 141
39. Липково 142
40. Лозово 143
41. Маврово и Ростуше 144
42. Македонски Брод 145
43. Македонска Каменица 146
44. Могила 147
45. Неготино 148
46. Новаци 149
47. Ново Село 150
48. Охрид 152
49. Петровец 153
50. Пехчево 154
51. Пласница 155
52. Прилеп 156
53. Пробиштип 157
54. Радовиш 158
55. Ранковце 159
56. Ресен 160
57. Росоман 161
58. Старо Нагоричане 162
59. Свети Николе 163
60. Сопиште 164
61. Струга 165
62. Струмица 166
63. Студеничани 167
64. Теарце 168
65. Тетово 169
66. Центар Жупа 170
67. Чашка 171
68. Чешиново и Облешево 172
69. Чучер Сандево 173
70. Штип 174
71. Аеродром 175
72. Бутел 176
73. Гази Баба 177
74. Ѓорче Петров 178
75. Карпош 179
76. Кисела Вода 180
77. Сарај 181
78. Центар 182
79. Чаир 183
80. Шуто Оризари 184
81. Град Скопје 185