Шифри на плаќање во земјата

Uplatni smetki

 

Упатство за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата (“Службен весник на РМ” 161/07; 56/08; 114/08; 149/08; 165/08; 95/09; 18/11).

 

Шифра на плаќање Опис на целта на дознаката и објаснение
за нејзина примена
1 Исплата на лични примања и други исплати од благајна како и исплати со безготовински пренос на средства
100 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
101 Исплата на нето плата со безготовински пренос на средства – се користи при исплата на нето плата и надомести, нето плата за полно работно време, скратено работно време, или за работа подолга од полно работно време (во вид на аконтација и по пресметка на вкупна плата во безготовински пренос на средства).
102 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
110 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
111 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
112 Исплата на дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со обични акции – се користи за ознака при исплата на нето добивка по основ на обични акции со безготовински пренос на средства.
113 Исплата на дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со приоритетни акции – се користи за ознака при исплата на нето добивка на акционери со приоритетни акции со безготовински пренос на средства.
120 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
121 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
122 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
123 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Управен одбор – се користи за ознака при исплата на надомест на член на Управен одбор со безготовински пренос на средства.
124 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Надзорен одбор – се користи за ознака при исплата на надомест на член на Надзорен одбор со безготовински пренос на средства.
125 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на други одбори и комисии – се користи за ознака при исплата на надомест на член на други одбори и комисии.
130 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
131 Исплата на заработувачка со безготовински пренос на средства остварена преку студентска или младинска задруга – се користи за ознака при исплата на надомест со безготовински пренос на средства за услуга остварена со работа преку студентска или младинска задруга.
140 Исплата на пензии во готово – се користи за ознака при исплати во готово по основ на пензии
141 Исплата на пензии со безготовински пренос на средства – се користи за ознака по основ на исплата на пензии со безготовински пренос на средства.
150 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
151 Исплата на топол оброк со безготовински пренос на средства – се користи за ознака при исплата на надомест за хранарина на работници со безготовински пренос на средства.
160 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
161 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства за превоз до и од работно место – се користи за ознака при исплата на трошоци со безготовински пренос на средства за превоз до и од работно место на вработени.
170 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
171 Исплата на надомест за регрес со безготовински пренос на средства – се користи за ознака при исплата на регрес за годишен одмор на вработени со безготовински пренос на средства.
180 Исплата на други лични примања во готово – се користи за исплата во готово на:
181 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
182 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
183 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
184 социјална помош;
185 примања на инвалиди;
186 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
187 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
188 дневници и трошоци за службени патувања;
189 теренски додатоци за време на работа и престој на терен;
190 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
191 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
192 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
193 надомест во случај на смрт на член на семејство, повреда и боледување;
194 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
195 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
196 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
197 Исплата на други лични примања со безготовински пренос на средства за кои постојат услови – се користи за исплата лични примања со безготовински пренос за средства за: надомест за време на привремена спреченост за работа, заради болест, несреќа предизвикана на работно место или професионално заболување, социјална помош, примања на инвалиди, надомест за работа по договор за дело, надомест на одвоен живот од семејството и слично.
198 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
2 Плаќање по основ на промет на производи, стоки и услуги, плаќање по основ на осигурување на средства, како и уплати по други основи на правни лица и граѓани
200 Плаќање по основа на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти, освен по основа на инвестиции – се користи за плаќање помеѓу учесниците, правни субјекти заради намирување на обврски по должничко – доверителен однос настанат при купопродажба на производи и стоки.
210 Плаќање по основа на промет на производи и стока купена во малопродажба – се користи за плаќања помеѓу учесниците заради измирување на обврските настанати по основа на купување стока во малопродајни објекти.
211 Плаќање по основа на промет на производи и стока купена во големопродажба – се користи за плаќања помеѓу учесниците заради измирување на обврските настанати по основа на купување на стока во големопродажни објекти (магацини, складишта и сл.).
220 Плаќање по основа на извршени услуги помеѓу правните субјекти, освен по основа на инвестиции – се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за извршена услуга, освен за услуга сврзана за инвестиции.
230 Плаќање по основа на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти по основа на инвестиции – се користи за плаќање помеѓу учесниците заради измирување на обврски по должничко-доверителен однос настанат при купопрод-ажба на стоки и производи.
240 Плаќање по основа на извршени услуги помеѓу правните субјекти, по основа на инвестиции – се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за извршена услуга сврзана за инвестиции.
241 Плаќање на обврски пред прием на фактура – се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за измирување обврски пред прием на фактура, а рокот на плаќање достасал.
242 Плаќање по основ на извршени маркетинг услуги помеѓу правните субјекти
243 Плаќање по основ на извршени консултантски услуги помеѓу правните субјекти
244 Плаќање по основ на извршени интелектуални услуги помеѓу правните субјекти
245 Плаќање по основ на извршени маркетинг услуги помеѓу правните субјекти
250 Аванси – се користи за означување на плаќања по дого-ворен аванс.
260 Плаќање на правните субјекти по основа на осигурување на средства платена премија – се користи за плаќање на премија на осигурување и реосигурување.
261 Плаќање на правните субјекти по основ на исплатена штета – се користи како ознака за плаќање на штети по надомест на осигурен ризик на правен субјект.
262 Други неспоменати плаќања на правни субјекти по горенеспоменати основи – се користи како ознака за плаќање по други неспоменати основи.
270 Уплата на средства на правни лица за основачки влог – се користи како ознака при уплата за основачки влог на правни лица.
271 Уплата на средства за сопствен траен влог – се користи како ознака при уплата за зголемување на сопствениот траен влог.
272 Уплата на средства за покривање на загуба – се користи како ознака при уплата на средства за покривање на загуба.
280 Плаќање на/од граѓани по основ на промет на стоки – се користи по основ на плаќање на и од граѓани за набавка на стоки и материјали.
281 Плаќања на/од граѓани по основа на промет на услуги – се користи по основ на извршени услуги на и од граѓани.
282 Плаќања на/од граѓани по основ на осигурување (платена премија) – се користи за ознака при плаќање на премија за осигурување и реосигурување на/од граѓани.
283 Плаќање (исплата) и надомести на штета на и од граѓани – се користи за плаќање по основа на надомест на штета за осигурен ризик на граѓанин.
284 Уплата на средства на граѓани за основачки влог – се користи како ознака при уплата на средства на граѓани на име основачки влог.
285 Уплата на средства на граѓанин за сопствен траен влог – се користи како ознака при уплата за зголемување на сопствениот траен влог.
286 Уплата на средства на граѓанин на тековна сметка – се користи како ознака при уплата на средства на граѓанин на тековна сметка.
287 Уплата на средства на граѓанин на штедна книшка – се користи како ознака при уплата на средства на штедна книшка.
288 Уплата на средства на граѓанин на сметка на правни лица за фиксни режиски трошоци – се користи како ознака при уплата на средства во полза на телеком, електростопанство, топлификација, водовод и др. заради измирување на обврски на граѓани за телефонски услуги, потрошена струја, греење, вода и др.
289 Други плаќања на/од граѓани – се користи за други видови неспоменати плаќања од оваа група на/од граѓани.
290 Плаќања по судски решенија и други извршни налози-се ко-ристи како ознака при уплата на средства заради извршу-вање на судско извршно решение или друг извршен налог.
292 Плаќање на/од физички лица по основ на извршени кон-султански услуги
293 Плаќање на/од физички лица по основ на извршени инте-лектуални услуги
294 Плаќање на/од физички лица по основ на извршени мар-кетинг услуги
3 Наплата на чек, плаќања по меница, плаќање покриено со гаранција.
4 Плаќање со индосамент, пресметковно плаќање и плаќање по основа на кредит и депозит, како и враќање на кредити и депозити.
410 Плаќање со компензација – се користи за ознака на плаќање со компензација.
420 Плаќање со цесија – се користи за ознака на плаќање со цесија.
430 Плаќање со преземање на долг – се користи за ознака на плаќање при преземање на долг.
431 Плаќање со асигнација – се користи за ознака при плаќање со асигнација.
444 Плаќање средства (денарска противвредност) за купување девизи од НБРМ – се користи за ознака при плаќање на денарски средства за купување девизи од НБРМ за банка.
448 Плаќање (пренос на средства) од банка на основа одобрен кредит за ликвидност на банка – се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност, (директна меѓубан-карска позајмица).
450 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од банка на штедилница – се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност (директна позајмица).
454 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на банка – се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од штедилница на банка (дирекна позајмица).
456 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметка на една на сметка на друга банка – се користи за ознака при пренос на средства на исто правно лице од сметка на една на сметка на друга банка.
457 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од една или повеќе сметки на трансакциона сметка во рамки на иста банка – се користи за ознака при пренос на средства на исто правно од една или повеќе сметки на трансакциона сметка во иста банка.
458 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметки во повеќе банки на иницијално блокирана сметка – се користи за ознака при пренос на средства на исто правно од сметки во повеќе банки на иницијално блокирана сметка.
459 Плаќање (пренос) на средства по други неспоменати основи – се користи за ознака при пренос на средства по други неспоменати основи.
460 Плаќање на средства на основа одобрен краткорочен денарски кредит на правно лице – се користи за ознака при одобрување на краткорочен денарски кредит на правно лице.
461 Плаќање на средства на основа одобрен инвестиционен денарски кредит на правно лице – се користи за ознака при одобрување на инвестиционен денарски кредит на правно лице.
462 Плаќање на средства на основа одобрен кредит од девизен квалитет – се користи за ознака при плаќање на одобрен кредит од девизен квалитет на сметка на клиент.
463 Плаќање на средства на основа одобрен рамков револвинг кредит – лимит- се користи за ознака при плаќање на средства (дел или во полн износ) од рамковиот револвинг кредит – лимит.
464 Плаќање на средства на основа одобрен станбен кредит на население – се користи за ознака при плаќање на средства на основа станбен кредит на граѓанин.
465 Плаќање на средства на основа одобрен потрошувачки кредит на население – се користи за ознака при плаќање на средства на основа одобрен потрошувачки кредит за потреби на население.
467 Плаќање (пренос) на средства по други кредитни основи – се користи за ознака при плаќање на средства по други неспоменати кредитни основи..
468 Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на правно лице
469 Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на физичко лице
470 Плаќање на средства во депозит од банка на банка – се користи за ознака при плаќање (пренесување на средства) во депозит кај друга банка заради орочување.
471 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на банка – се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на правно лице – клиент на сметка на банка.
472 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка на банка – се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на правно лице – клиент на сметка на банка.
475 Плаќање (пренос) на средства од сметка по видување на физичко лице на сметка на банка – се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на физичко лице на сметка на банка по разни основи.
476 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка на банка – се користи за ознака при пренесување на средства од орочен депозит на физичко лице – клиент на сметка на банка по разни основи.
479 Плаќање на средства (денарска противвредност) за откуп на средства од девизен квалитет преку девизен пазар – се користи за ознака при пренесување на средства (денарска противвредност) од сметка на правно лице на сметка на банка за откуп на девизни средства.
486 Плаќање (пренос) на средства од депозит на физичко лице на сметка на друго физичко лице – се користи за ознака при пренесување на средства од депозит на физичко лице на сметка на друго физичко лице – депозитар.
489 Други плаќања (пренос на средства од депозит) на физички лица – се користи за ознака при други плаќања од средства во депозит на физички лица.
491 Враќање (по користење средства) од сметка за Задолжи-телна резерва на штедилница кај НБРМ – се користи за ознака при враќање на средства на сметка за ЗР кај НБРМ за ликвидност на штедилница.
493 Враќање (по користење) средства од банка на основа ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ – се користи за ознака при враќање на средства од банка по користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ.
494 Враќање ( по користење) средства од штедилница на основа ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ – се користи за ознака при враќање на средства од штедилница по користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ.
499 Враќање на средства (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на пазар на пари и краткорочни хартии од вредност – се користи за ознака при враќање на кредит за ликвидност од штедилница на банка со посредство на пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
500 Враќање на средства (од штедилница) на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на пазар на пари и краткорочни хартии од вредностсе користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од штедилница со посредство на пазар на пари и краткорочни   хартии од вредност.
510 Враќање на средства на основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице – се користи за ознака при враќање користен краткорочен денарски кредит на правно лице.
511 Враќање на средства на основа користен инвестиционен денарски кредит на правно лице – се користи за ознака при враќање на користен денарски кредит за инвестиции од правно лице.
512 Враќање на средства на користен кредит од девизен квалитет – се користи за ознака при враќање на средства по користен кредит од девизен квалитет.
513 Враќање на средства на основа користен рамков револвинг кредит – лимит – се користи за ознака при враќање на средства (дел или во полн износ) од рамковиот револвинг кредит – лимит.
514 Враќање на средства на основа користен станбен кредит на население – се користи за ознака при враќање на средства на основа користен станбен кредит од граѓани.
515 Враќање на средства на основа користен потрошувачки кредит од население – се користи за ознака при плаќање на средства на основа користен потрошувачки кредит за потреби на население.
516 Враќање на средства на основа користен кредит од индивидуални земјоделски производители и сточари – се користи за ознака при враќање на средства на основа користен кредит од индивидуални земјоделски – сточарски производители.
517 Враќање (пренос на средства) по користени кредити од банки по други основи – се користи за ознака при враќање на користени кредити по други кредитни основи.
520 Враќање на средства во депозит од банка на банка – се користи за враќање на средства на банка кои биле во депозит кај друга банка.
521 Враќање средства во депозит по видување на правно лице кај банка на сметка на правното лице – се користи при враќање на средства во депозит по видување кај банка на сметка на правно лице.
522 Враќање средства во орочен депозит на правно лице (кај банка) на сметка на правното лице – се користи при враќање на средства во орочен депозит кај банка.
525 Враќање на средства по други основи на правно лице на сметка во иста банка – се користи при враќање на средства на правно лце по други основи на сметка во банка.
526 Враќање на средства по други основи на правно лице на сметка во друга банка – се користи при враќање на средства на правно лице по други основи на сметка во друга банка.
527 Враќање на средства по други основи на сметка на физичко лице во иста банка – се користи при враќање на средства на физичко лице по други основи на сметка во иста банка.
528 Враќање на средства по други основи на сметка физичко лице во друга банка – се користи при враќање на средства на физичко лице по други основи на сметка во друга банка.
529 Враќање на средства од физичко лице на штедилница по користен краткорочен денарски кредит – се користи за ознака при враќање на средства од физичко лице на штедилница по користен денарски кредит.
530 Враќање на средства од правно лице на штедилница по користен краткорочен денарски кредит – се користи за ознака при враќање на средства од правно лице на штедилница по користен денарски кредит.
532 Враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница – се користи за ознака при враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница.
540 Плаќање по запрени обврски, уплати за солидарни или хуманитарни цели, донации и спонзорства.
541 Запрени членарини од нето плати – се користи за ознака при запирање на средства од плати за плаќање членарина (нпр.синдикална чланарина и сл.)
543 Запрени членарини од други лични примања – се користи за ознака при запирање на средства од други примања за членарина.
544 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
545 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
546 Запирања за обврска од нето плати на основа судско решение – се користи за ознака при запирање на средства од нето плата на основа судско решение (нпр.за алиментација или друг основ по судска одлука).
547 УКИНАТО (“Службен весник на РМ” 56/08).
552 Запирања за обврска од пензии на основа судско решение – се користи за ознака при запирање на средства од пензии на основа судско решение (нпр.за алиментација или друг основ по судска одлука).
554 Други запирања од други лични примања – се користи како ознака за запирања од лични примања остварени по разни основи.
560 Уплати за солидарни и хуманитарни цели – се користи како ознака за уплати на основа солидарни и хуманитарни цели.
561 Уплати за спонзорства – се користи како ознака за уплати за спонзорства.
562 Уплати за донации – се користи како ознака за уплати за донации.
563 Уплати за други неспоменати цели.
568 Враќање на средства по основ на користена позајмица од правно лице
569 Враќање на средства по основ на користена позајмица од физичко лице
6 Камати и провизии.
600 Плаќање камата од банка на основа користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ – се користи за ознака при плаќање камата на користен ломбарден кредит заликвидност на банка и штедилница кај НБРМ.
610 Плаќање камата на банка на основа користен кредит за ликвидност од банка – се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност (од дирекна меѓубанкарска позајмица).
611 Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност – се користи за ознака при плаќање камата по користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар н пари и краткорочни хартии од вредност.
612 Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница – се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од штедилница (дирекна позајмица штедилница – банка).
620 Плаќање камата на основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице – се користи за ознака при плаќање камата за користен краткорочен денарски кредит од правно лице.
621 Плаќање камата на основа користен инвестиционен денар-ски кредит на правно лице – се користи за ознака при пла-ќање камата за користен инвестиционен денарски кредит од правно лице.
622 Плаќање камата на основа користен кредит од девизен ква-литет (правн лице) – се користи за ознака при плаќање камата на користен кредит од девизен квалитет од клиент (правно лице).
623 Плаќање камата на основа користен рамковен револвинг кредит – лимит – се коеисти за ознака при плаќање камата по користен кредит (дел или во полн износ) од рамковиот револвинг кредит – лимит.
625 Плаќање камата на основа користен потрошувачки кредит на население – се користи за ознака при плаќање камата на основа користен потрошувачки кредит за потреби на население.
626 Плаќање камата на основа користен кредит од индиви-дуални земјоделски производители и сточари – се користи за ознака при плаќање камата на основа користен кредит од индивидуални земјоделски и сточарски производители.
627 Плаќање камата по други неспоменати кредитни основи – се користи за плаќање камата по други неспоменати основи создадени од кредитен однос.
630 Плаќање камата на средства во депозит кај банка – се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит кај друга банка.
631 Плаќање камата на средства во депозит по видување на правно лице кај банка – се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит по видување на правно лице – клиент во банка.
632 Плаќање камата на средства (орочен депозит) на правно лице во банка – се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит орочен) на правно лице – клиент во банка.
650 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по кредит на правно лице – се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено измирување на обврски по кредит на правно лице.
653 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по камата на физичко лице – се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено измирување на обврски по камата на физичко лице.
655 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на други неспоменати обврски по неплатена камата – се користи за ознака при плаќање казнена камата по други неспоменати обврски по неплатена камата.
660 Плаќање провизија на НБРМ на основа добивање на дозволи, одобренија, решенија и сл.за потреби на банки, штедилници и др.финансиски организации – се користи за плаќање провизија на НБРМ заради добивање на дозволи, одобренија, решенија, согласности и слично за потреби на банки, штедилници и други финансиски организации.
661 Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи, решенија и сл. – се користи за плаќање провизија на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи, решенија и сл.
663 Плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет (МИПС) – се користи за плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет.
666 Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет се користи за плаќање провизија на банки за услуги во платен промет.
670 Плаќање провизија на банки за отворање на акредитив се користи за плаќање провизија на банки за отворање на акредитив.
671 Плаќање провизија на банки за издавање денарска гаранција – се користи за ознака при плаќање провизија за добивање денарска гаранција.
672 Плаќање провизија на банки за издавање девизна гаранција – се користи за ознака при плаќање провизија за добивање девизна гаранција.
674 Плаќање провизија на банки за откуп на девизни средства на девизен пазар – се користи за ознака при плаќање провизија за откуп на девизи на девизен пазар.
676 Плаќање провизии по други ненаведени основи – се користи за ознака при плаќање провизија по други ненаведени основи.
8 Уплати и исплати на средства.
800 Уплати во готово на сопствена сметка од дневен пазар и наплата на чекови на индивидуални трговци поединци – се користи за ознака при уплата во готово и наплата на чекови од дневен пазар од страна на трговци поединци.
801 Уплати во готово на сопствена сметка и наплата на чекови од дневен пазар од трговска мрежа (дуќани) на трговски претпријатија – се користи за ознака при уплата во готово и од наплата на чекови во дневен пазар во трговска мрежа на претпријатија кои обавуваат трговска дејност.
802 Уплата (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволен касов максимум – се користи како ознака при уплата на средства во готово над касов максимум.
810 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по фактура за фиксни режиски трошоци, весници, списанија и сл. за:
811 – потрошена електрична енергија,
812 – потрошено греење,
813 – потрошена вода,
814 – телефонија,
815 – наемнина за користен деловен простор,
816 – весници и списанија,
817 – други трошоци од оваа група на трошоци.
818 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице за материјални трошоци – се користи за ознака при безгото-винско плаќање на основа на фактура за материјални трошоци.
819 Други уплати за неспоменати трошоци – се користи за ознака при уплати за други неспоменати трошоци.
820 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по договор за дело – се користи како ознака при безготовинска уплата во полза на друго правно лице на основа извршена услуга по договор за дело.
830 Уплата (готовинска) на физички лица.
831 Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена тековна сметка – се користи како ознака при готовинска уплата во полза на сопствена тековна сметка на физичко лице.
832 Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена депозитна сметка по видување – се користи како ознака при готовинска уплата во полза на сопствена сметка по видување.
833 Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена сметка за орочен депозит – се користи како ознака при готовинска уплата во полза на сопствена сметка за орочен депозит.
840 Уплата (готовинска) на физичко лице на сметка на друго правно лице по фактура или без фактура за фиксни режиски трошоци, школарина, градинка и сл.
841 – потрошена електрична енергија,
842 – потрошено греење,
843 – потрошена вода,
844 – телефонија,
845 – наемнина за користен деловен простор,
846 – за услуги во училиште,
847 – за услуги во градинка,
848 – други трошоци од оваа група на трошоци.
849 Уплата на радиодифузна такса – се користи за ознака при пренос на средства ос сметка на ЕСМ на сметка на радиодифузија.
850 Други уплати за неспоменати трошоци на физички лица – се користи за ознака при уплати за други неспоменати трошоци на физички лица.
860 Исплати во готово од сопствена сметка во полза на правно лице на основа на:
  откуп на земјоделски и сточарски производи
  материјални трошоци
  други основи (согласно пропис).
861 Други исплати од сметка на правни лица во готово – се користи за ознака при исплати за други неспоменати основи на правни лица.
870 Исплати во готово од сопствена сметка на физичко лице на основа на:
871 – исплата на депозит по видување или штедна книшка.
872 – исплата на орочен депозит или штедна книшка.
873 – исплата од сметка.
874 – исплата на камата на депозит по видување.
875 – исплата на камата на орочен депозит.
876 – исплата на камата од сметка.
877 Други исплати во готово од сопствена сметка во полза на физичко лице – се користи како ознака при други неспоме-нати основи во полза на физичко лице.
880 Готовинска исплата од порто каса – се користи како ознака при готовинска исплата од порто каса.
9 Здружување, пренос на средства, плаќање по овластување, стонирање налози, рекламации и поврат на повеќе уплатени средства
900 Пренос по основ на вложување и заеднична наплата на приходи – се користи како ознака при пренос на средства по основ на вложување од заедничка наплата на приходи.
902 Пренос од средства на органи, организации и фондови – се користи како ознака при пренос од средства на органи, организации и фондови.
903 Пренос од средства на делот на правно лице и обратно – се користи како ознака при пренос од средства на делот на правно лице и обратно.
904 Пренос на средства од сметка на правниот субјект на тековна сметка на граѓанинот – се користи како ознака при пренос на средства од сметка на правниот субјект на тековна сметка на граѓанин.
906 Враќање по основ на вложување – се користи при враќање по основ на вложување.
910 Сторнирање налози и рекламации – се користи како ознака при сторнирање на налози и пријава на рекламации за учесници во платен промет.
911 Поврат на повеќе уплатени средства – се користи како ознака при поврат на повеќе уплатени средства.
912 Исправка за поврат на средства по повеќе основи – се користи како ознака при поврат на средства по повеќе основи.
920 Сторнирање на налог – се користи како ознака при сторнирање на налог.
930 Останати плаќања – се користи како ознака при останати неспоменати плаќања.
0 Трансакции и работа на брокерски друштва (клиентска сметка).
010 Уплати по основ на купување акции помеѓу брокерски куќи – се користи како ознака при уплати по основ на купување акции помеѓу брокерски куќи.
011 Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции – се користи како ознака при уплати на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции.
012 Готовинска уплата за купување на акции – се користи како ознака при готовинска за купување на акции.
020 Уплати по основ на купување обврзници од Централен депозитар – се користи како ознака при уплати по основ на купување обврзници од Централен депозирар.
022 Готовинска уплата за купување на обврзници – се користи како ознака при готовинска уплата за купување на обврзници.
030 Прилив на основа продавање акции помеѓу брокерски куќи – се користи како ознака при прилив на средства на основа продажба акции помеѓу брокерски куќи.
031 Прилив од Централен депозитар на основа продажба на обврзници – се користи како ознака при прилив на средства од Централен депозитар на основа продажба на обврзници.
040 Готовинска исплата од продажба на акции – се користи како ознака при исплата во готово од продажба на акции.
050 Префрлање на берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна сметка – се користи како ознака при префрлување на средства на основа берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна сметка.
060 Други неспоменати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерска куќа – се користи како ознака при други неспоменати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерски куќи.