За Еуроконсалт ПЛУС


 

 

 

 

 

 

• “ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС”


“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” е компанија која од основањето во 2003-та година на пазарот успешно е застапена на полето на консалтинг услугите од областа на правно и економско финансиското работење, и издаваштвото од наведените области.
Консалтинг услугите го покриваат сегментот од областа на легислативата – законските прописи кои се однесуваат на работењето на правните лица, од нивното основање до ликвидација, облигационите односи, трудово и работно право и останатите прописи кои се однесуваат на правните и физичките лица кои обавуваат дејност на тлото на Република Македонија.
Од областа на економско – финансискиот консалтинг предмет на работа претставуваат консалтинг услугите кои се однесуваат на економско – финансискиот и сметководствениот сектор.
Во делот на издаваштвото “ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” е присутен со две публикации кои се наменети и во кои се разработуваат теми кои се однесуваат на правото, економско – финансиското работење и сметководствените работи.
Во “Деловни Информации” стручно списание кое излегува два пати месечно на А-5 формат со најновите деловни информации, за практична примена на прописите и актуелна тековна проблематика.
Разработува и третира најнова проблематика од економско финансиска и правна област, работни односи и претприемништво низ постојните и неколку нови рубрики:
1) Дилема;
2) Даноци, акцизи, придонеси и други давачки;
3) Сметководство и Ревизија;
4) Право и правна проблематика;
5) Нестопанство;
6) Финансии;
7) Банкарство и платен промет;
8) Девизно работење;
9) Самостојни вршители на дејност;
10) Нови прописи;
11) Плати и придонеси;
12) Јавни набавки;
13) Прашања и одговори;
14) Здравствени организации.
Предност се дава на актуелните содржини и новите законски промени, со акцент на практична имплементација во тековното работење.
Во “Сметководство Ревизија и Финансии Плус” – “СРиФ Плус” – Стручно списание за макро и микро економија за сметководство, ревизија, финансии, менаџмент, претприемништво и стопанска практика. Двомесечно издание со специјализирани рубрики од сметководство, ревизија, финансии, менаџмент, банкарство, комерцијално работење, работни односи, буџет и макроекономска политика.
Посебен осврт на даночната сфера од областа на акцизите, ДДВ (WAT), персонален данок на доход, данок на добивка, такси, придонеси и други фискални давачки и надоместоци.
Следењето на актуелните збиднувања во светот, регионот и во земјата, новите макроекономски движења и економско – финансиски показатели.
Исто така во текот на годината одржуваме неколку специјализирани советувања, од областа на даночната проблематика, новините во законските прописи, советувања за изготвување на годишна сметка и примената на Меѓународните Сметководствени Стандарди.

Во своето работење “ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” за 2006-та година опслужува околу 800 комитенти, кои продолжуваат со соработка и во 2007-ма година.

Check Also

НОВ ИЗНОС НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ПОЧНУВАЈЌИ ОД МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Почитувани, Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика објавена во „Службен весник на …