Е-База со податоци

Цени на гориво за 2014 година

Превземи цени на гориво за 2014 година

Читај повеќе »

Цени на гориво за 2013 година

Превземи цени на гориво за 2013 година

Читај повеќе »

Цени на гориво за 2012 година

Превземи цени на гориво за 2012 година

Читај повеќе »

Цени на гориво за 2011 година

Превземи цени на гориво за 2011 година

Читај повеќе »

Цени на гориво за 2010 година

Превземи цени на гориво за 2010 година

Читај повеќе »

Дневници за службени патувања во земјата

Дневници за службени патувања во земјата од 2003 до 2014 година Месеци 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Јануари 932 961 992 1.022 1.102 1.226 1.354 1.602 1.647 1.664 1.671 1.690 Февруари 933 959 998 1.034 1.108 1.239 1.366 1.614 1.671 1.684 1.690 1.701 Март 934 953 996 1.049 1.110 1.238 1.442 1.620 1.687 …

Читај повеќе »

Дневници за службени патувања во странство

Кај личните примања согласно донесеното Решение за износот на највисоките износи за дневниците, се пропишани нови износи на дневници за службени патувања во странство. Покрај измените во износите, вклучени се и нови држави кои порано не беа вметнати во листата, со што Решението е ажурирано со тековната гео-политичка состојба. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а …

Читај повеќе »

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 150/11, 147/12 и 117/14) Важи од 06.08.2014 година Член 1 Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 …

Читај повеќе »

Пресметка на плата од Јануари 2015 година

Нова верзија на клиентски софтвер За да можете да ја поднесете пресметката за плата за месец Јануари 2015 година, задолжително преземете ја најновата верзија на “МПИН“ клиентскиот софтвер (од 31.12.2014 година), преку веб страницата на УЈП. Пресметката за плата МПИН доставете ја преку интернет, на следната е-пошта: celaplata@ujp.gov.mk При доставување на образецот “МПИН“ за повеќе даночни обврзници, ве молиме пресметките …

Читај повеќе »

МДБ Коефициенти

За 2014 година Месец МДБ Службен весник Јануари 1,3% 3/2014 февруари 0,3% 47/2014 Март -0,2% 61/2014 Април -0,4% 73/2014 Мај -0,5% 89/2014 Јуни -0,6% 103/2014 Јули -0,6% 120/2014 Август -0,6% 135/2014 Септември -0,7% 147/2014 Октомври -0,8% 165/2014 Ноември -0,8% 182/2014 Декември -0,9% /   За 2013 година Месец МДБ Службен весник Јануари 3,4% 23/2013 февруари 1,0% 35/2013 Март 0,9% 50/2013 …

Читај повеќе »