SCUBOR и EURIBOR стапки

НОВА УРЕДБА ЗА ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈА

Новата Уредба за Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства, објавена е во (“Службен весник на РСМ” 277/19) и истата ќе се применува за изготвување на годишната сметка за 2019 година. Согласно Уредбата се утврдува Номенклатурата на средствата за амортизација за годишните …

Читај повеќе »