Јавно

Податоци за плата за месец Ноември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Ноември 2015 година

Читај повеќе »

Измена на Законот за платен промет

Согласно измените на Законот за изменување и дополнување на Законот за платен промет (“Службен весник на РМ” 199/2015), се продолжува за уште две години, рокот со кој, се дава право учесниците во платниот промет со блокирана трансакциска сметка, меѓусебните парични обврски и побарувања да ги намируваат со компензација, асигнација, цесија, преземање на долг и други облици на меѓусебно намирување на …

Читај повеќе »

НОВА МЕРКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАКО ЗАМЕНА НА РАБОТНИК КОЈ КОРИСТИ ПОРОДИЛНО ОТСУСТВО

Со член 98-з од Законот за дополнување на законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен. весник на РМ“, бр.154/15), предвидена е дополнителна мерка за ослободување од плаќање на придонеси, за работодавачи од приватниот сектор, кои по претходно поднесено барање до Агенцијата за вработување, се ослободуваат од плаќање на социјални придонеси за лице кое ќе го вработат како …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Октомври 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Октомври 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Септември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот СЕПТЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Септември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Септември 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Август 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АВГУСТ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АВГУСТ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Август 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Август 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Јули 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУЛИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јули 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јули 2015 година

Читај повеќе »