Јавно

Процент на МДБ за Септември 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот СЕПТЕМВРИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Септември 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Септември 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Август 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АВГУСТ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АВГУСТ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Август 2015 година

Податоци за пресметка на плата за Август 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Јули 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУЛИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јули 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јули 2015 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Јуни 2015

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУНИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФОНДОТ НА ПИОМ

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија воспостави нова услуга, со која преку својата веб-страница обезбедува пристап на осигурениците до нивните регистрирани податоци во матичната евиденција. Врз основа на лично барање, може да се спроведе непосреден увид во податоците за стажот на осигурување и платите. Податоците се добивааат во форма на преглед на регистрирани податоци потпишан со дигитален сертификат …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јуни 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јуни 2015

Читај повеќе »

Бруто плата – Промена на Код за идентификација

Управата за јавни приходи ги информира сите даночни обврзници – подносители на месечна пресметка за интегрирана наплата на социјални придонеси, персонален данок и плата (МПИН пресметка) дека во периодот од 08.06.2015 година до 04.07.2015 година секој обврзник задолжително треба да направи промена на својот код за идентификација и истиот да го инсталираат на својот комјутер. НАПОМЕНА: Ако до 04.07.2015 година …

Читај повеќе »