Јавно

Процент на МДБ за Јуни 2015

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈУНИ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФОНДОТ НА ПИОМ

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија воспостави нова услуга, со која преку својата веб-страница обезбедува пристап на осигурениците до нивните регистрирани податоци во матичната евиденција. Врз основа на лично барање, може да се спроведе непосреден увид во податоците за стажот на осигурување и платите. Податоците се добивааат во форма на преглед на регистрирани податоци потпишан со дигитален сертификат …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јуни 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јуни 2015

Читај повеќе »

Бруто плата – Промена на Код за идентификација

Управата за јавни приходи ги информира сите даночни обврзници – подносители на месечна пресметка за интегрирана наплата на социјални придонеси, персонален данок и плата (МПИН пресметка) дека во периодот од 08.06.2015 година до 04.07.2015 година секој обврзник задолжително треба да направи промена на својот код за идентификација и истиот да го инсталираат на својот комјутер. НАПОМЕНА: Ако до 04.07.2015 година …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Мај 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот МАЈ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,4% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Мај 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Мај 2015 година

Читај повеќе »

Насоки за пополнување на МПИН пресметка за користење на ослободување за придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување

Со измените и дополнувањата на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“, бр.56/15), предвидена е можноста работодавачот од приватниот сектор, по претходно поднесено барање до Агенцијата за вработување, да биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, доколку ги исполни одредени услови пропишани со законот. Еден од …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Април 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АПРИЛ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,6% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Април 2015 година

Податоци за пресметка на плата за месец Април 2015

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Март 2015 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2015 ГОДИНА   Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот МАРТ 2015 година во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува: -1,7% 2. Коефициентот за пораст на даночна-та основица за плаќање на данок од добивка за …

Читај повеќе »