Јавно

Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2018 година, за непрофитни организации, буџети и буџетски корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација

Согласно објавените податоци на Државниот завод за статистика, бидејќи кумулативниот коефициент од I до XII месец е негативен (-0,008), за нематеријалните и материјалните долгорочни средства набавени до 31.12.2018 година, нема да се пресметува ревалоризација.

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јануари 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јануари 2019 година (отвори pdf.)

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.1/2019 – 16 ЧАСА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува дводневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.1/2019-16 КПУ часа во месец Јануари и Февруари 2019 година, со следниот распоред:

Читај повеќе »

Доставување до 31 јануари 2019 година писмена пресметка на плата на вработените

Согласно член  110 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/05…120/18), работодавачот е должен да му издаде на работникот до 31 јануари 2019 година, писмена пресметка на плата, придонеси од плата и надоместоци од плата за изминатата 2018 година. Укинати обврските за доставување на годишни извештаи Укината е обврската на исплатувачите на приходи, за доставување на следните годишни …

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ЈАН/ФЕВ 2018

Notice: JavaScript is required for this content.

Читај повеќе »

Нова вредност на бодот за пресметување на платите на државни службеници

Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година, објавена во (“Службен весник на РМ” број 4 од 10 јануари 2019 година, вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници изнесува: 77,24 денари за период од 01 јануари до 31 август 2019 година, и 81,10 денари за период од …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Декември 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ДЕКЕМВРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Нова референтна стапка од 01.01 до 30.06.2019 година

Согласно објавата на НБРМ од 26 декември 2018 година, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период од 01 јануари до 30 јуни 2019 година изнесува 2.50%. Согласно наведената објава каматната стапка за ненавремено плаќање на обврските помеѓу две правни лица изнесува 12,50%, а помеѓу правно и физичко лице изнесува 10,50%.

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Декември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година. Податоци за плата за Декември 2018 година (Oтвори.pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за месец Ноември 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот НОЕМВРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »